Gheziez genituri,

Merhba!

L-iskejjel ta’ St Angela ghandhom 4 skejjel li qedin fir-Rabat, Hal-Lija, l-Imsida u Haz- Zabbar.
L-ghan taghna hu li l-istudenti nipprovdulhom edukazzjoni holistika. Ghalhekk ahna nindirizzaw il bzonnijiet accademici, socjali, fisici, psikologici u spiritwali ta’ l-istudenti taghna.
Dan issir minghajr diskriminazzjoni ta abbilta, klassi jew razza.

Dati u Hinijiet

L-iskola tibda fil-1 ta’ Ottubru 2020

Hinijiet ta’ ftuh ta’ mghatul is-sena:

Kinder 1 – Il-bibien jinfethu mit-8:15 sad- 8:45 u jergghu jinfethu fis-13:20 sas-13.30 .

Kinder 2 – Il-bibien jinfethu mit-8:15 sad- 8:45 u jergghu jinfethu fis-13:25 sas-13.30 .

Fix-xahar ta Gunju l-iskola tispicca f’12:00 (il-bieb jinfetah f’11:55).

Għal aktar informazjoni fuq l-uniformi huza ghafas fuq dan il-LINK

Fil-bidu ta’ Settembru tircievu ittra bil posta bid-data u l-hin tal-laqgha li ssir lil genituri kollha mil Kap ta l iskola . Jekk joghgobkhom imlew il formoli li jinstghabu fuq is-sit elettroniku taghna www.stangelakindergarten.com u gibuhom maghkhom fil laqgha li issier mil edukaturi f gurnata ohra wara li tkun saret il laqgha mil kap ta l iskola. Kull 3 xhur l-iskola titlob donazzjoni.

Ninstabu herqana biex nilqghukhom fl-iskejjel taghna ghal sena skolastika gdida.

Il-Mulej ikun dejjem mghankhom u l-familja taghkhom.

Sr Elisabeth Gatt
Kap ta’ St Angela Kindergartens.
Email: head@stangelakindergarten.com
Tel: 21434933